Αναβ?θμιση σε iOS 7 Beta

Τι? τελευτα?ε? εβδομ?δε? η Apple ?δωσε στου? εγγεγραμ?νου? developers τι? δοκιμαστικ?? (beta) εκδ?σει? του ν?ου, πολυαναμεν?μενου λειτουργικο? τη?. Η ?κδοση 7 του iOS ?ρχεται με πολλ?? βελτι?σει? τ?σο αισθητικ?? ?σο και λειτουργικ??.
Ν?α εικον?δια, αναβαθμισμ?νο κ?ντρο ειδοποι?σεων, διαφ?νειε? και επιτ?λου? ?να? γρ?γορο? τρ?πο? για να ενεργοποιο?με και να απενεργοποιο?με το wifi / bluetooth / airplane mode / airplay / φωτειν?τητα οθ?νη? κλπ. ε?ναι μερικ?? απ? τι? δεκ?δε? προσθ?κε? που θα κ?νουν τη ζω? μα? ευκολ?τερη και την αν?γκη για jailbreak λιγ?τερο σημαντικ?.
Υπ? κανονικ?? συνθ?κε? η ?κδοση προορ?ζεται μ?νο για developers, ?λλωστε ε?ναι δοκιμαστικ? και κ?ποια μικροπροβλ?ματα και κολλ?ματα ε?ναι λογικ? να κ?νουν την εμφ?νισ? του? αρκετ? εω? πολ? συχν?, παρ?λα αυτ? μπορε? να την περ?σει ο οποιοσδ?ποτε αν ακολουθ?σει κ?ποια πολ? απλ? β?ματα.

**Πριν κ?νουμε οτιδ?ποτε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ BACKUP ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ITUNES**
-Κατεβ?ζουμε την τελευτα?α beta (αυτ? τη στιγμ? ?χει κυκλοφορ?σει η 5 και αναμ?νεται τουλ?χιστον ?λλη μια beta πριν την κυκλοφορ?α τη? GM). Link δε δ?νω για ευν?ητου? λ?γου? αλλ? με μια απλ? αναζ?τηση θα τη βρε?τε ε?κολα.
-Το αρχε?ο που θα κατ?βει ε?ναι λογικ? *.dmg και χρει?ζεται αποσυμπ?εση. Αν ε?στε χρ?στε? windows κατεβ?στε το 7zip και ψ?ξτε για το αρχε?ο *.ipsw στο φ?κελο 2.hfs (σε MacOS τα αρχε?α *.dmg γ?νονται απευθε?α? mount απ? ?σο γνωρ?ζω).
-Κρατ?στε backup τη? συσκευ?? σα?!!
-Με συνδεδεμ?νο το κινητ? στον υπολογιστ? ανο?ξτε το itunes και περ?στε τη beta με shift + update.
-Congrats ?χετε περ?σει επιτυχ?? τη beta στο κινητ? σα? ? στο tablet σα?.
---------------------
-ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝ ΕΧΕΤΕ JAILBROKEN ΣΥΣΚΕΥΗ!!
Θα πρ?πει πρ?τα να κ?νετε restore στην τελευτα?α ?κδοση του? λειτουργικο? τη? συσκευ?? σα? και μετ? με shift + update να περ?σετε τη beta.

**Επ?ση? δεν περν?με τη beta με shift + restore καθ?? θα μα? ζητ?σει activation (θ?λει δ?λωση το UDID τη? συσκευ??).

Disclaimer
-?πω? π?ντα δε φ?ρω καμ?α απολ?τω? ευθ?νη αν σα? την π?σει η Apple, το FBI ? τουβλι?σει η συσκευ? σα? κατ? τη δι?ρκεια των παραπ?νω.
-Η ?κδοση ε?ναι δοκιμαστικ? και ανεξ?γητα κολλ?ματα, μη λειτουργικ?? εφαρμογ?? και τυχ?ν επανεκκιν?σει? τη? συσκευ?? μπορε? να συμβο?ν οπ?τε....
-Τ?λο? αν το itunes εμφαν?σει οποιοδ?ποτε error, θυμηθε?τε... Ο Γο?γλη? (google) ε?ναι φ?λο? σα?.
photo taken from: modmyi.com

Αποτυχ?α ενημερ?σεων (Windows Update error code 80070bc9)

Τον τελευτα?ο καιρ? ε?ναι συχν? φαιν?μενο η αποτυχ?α εγκατ?σταση?/λ?ψη? ορισμ?νων ενημερ?σεων με αποτ?λεσμα να εμφαν?ζεται στο Windows update σφ?λμα με κωδικ? 80070bc9 (αν και μπορε? να εμφανιστε? και ο κωδικ?? 80071A91).
?πειτα απ? πολλ?? δοκιμ??, επανεκκιν?σει?, μαγικ? φ?λτρα, ξ?ρκια και ματζο?νια κατ?ληξα στι? παρακ?τω εντολ?? οι οπο?ε? μπορο?ν να δ?σουν λ?ση στο παραπ?νω πρ?βλημα.
Αρχικ? τρ?χουμε ?να command prompt ω? διαχειριστ?? (κατ? προτ?μηση) και δ?νουμε τι? παρακ?τω εντολ??. Μετ? απ? κ?θε εντολ? enter.

fsutil resource setautoreset true c:\ 


Αν οι παρακ?τω εντολ?? δεν λειτουργ?σουν σε κανονικ? λειτουργ?α, τ?τε μια δοκιμ? σε ασφαλ? λειτουργ?α.

C:\WINDOWS\system32>cd %SystemRoot%\System32\SMI\Store\MachineC:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine>attrib -s -h *C:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine>del *.blfC:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine>del *.regtrans-msC:\WINDOWS\system32\SMI\Store\Machine>cd %SystemRoot%\System32\config\TxRC:\WINDOWS\System32\config\TxR>attrib -s -h *C:\WINDOWS\System32\config\TxR>del /q * 

Ξ?μεινε? απ? σκουφ?κια; Καν?να πρ?βλημα!

Ξ?μεινε? απ? σκουφ?κια και ε?σαι ?να β?μα πριν κανελ?σει? το ρυζ?γαλο με το πιπ?νι; Καν?να πρ?βλημα! Η durex ?χει τη λ?ση με την υπηρεσ?α sos-condoms. Κατεβ?ζει? το απλικε?σιο στο τηλ?φωνο, αυτ? εντοπ?ζει τη θ?ση σου και σε μερικ? λεπτ? ?να? πιτσαδ?ρο? θα χτυπ?σει την π?ρτα σου. Ωρα?α πρ?γματα! (διαθ?σιμο μ?νο για Dubai προ? το παρ?ν).


Ανοιχτ? μυαλ? και ... κλειστ? πρ?τυπα..

Αφορμ? για τη συγκεκριμ?νη αν?ρτηση αποτ?λεσε η προσπ?θεια μου απ? χθε? το πρω? να μετατρ?ψω τι? εγγραφ?? PVR απ? μια σ?γχρονη τηλε?ραση Samsung σε κ?ποιο κοιν? πρ?τυπο ?μεσα αναγνωρ?σιμο απ? Η/Υ ?/και dvd players και γενικ?τερα να μπορ? με κ?ποιο τρ?πο να τι? επεξεργαστ?.
Το θ?μα ε?ναι ?τι την πρ?τη φορ? που θα πραγματοποιηθε? κ?ποια εγγραφ? η τηλε?ραση διαμορφ?νει το flash drive/hdd σε xfs format με αποτ?λεσμα να μην μπορο?με να δο?με καν τα περιεχ?μενα στον υπολογιστ? μα?. Ευτυχ?? υπ?ρχει λ?ση και ακο?ει στο ?νομα UFS Explorer. Το δε?τερο θ?μα (και σημαντικ?τερο) ε?ναι ?τι οι εγγραφ?? ε?ναι τη? μορφ?? srf και κρυπτογραφημ?νε?! Καταλαβα?νω ?σω? ?τι αυτ? γ?νεται για λ?γου? διατ?ρηση? των πνευματικ?ν δικαιωμ?των αλλ? το θεωρ? π?ρα ω? π?ρα αδιαν?ητο να εφαρμ?ζεται με τ?τοιο τρ?πο απ? κ?ποια εταιρε?α η οπο?α υποστηρ?ζει ?μεσα ?λα τα γνωστ? format ταινι?ν που κυκλοφορο?ν πειρατικ? ελε?θερα στο δ?κτυο. 
?τι κλειδ?νει ξεκλειδ?νει β?βαια και υπ?ρχει ?δη εργαλε?ο το οπο?ο αποκρυπτογραφε? τι? εγγραφ?? απ? παλι?τερα μοντ?λα (σειρ?? C & D) αλλ? δυστυχ?? προ? το παρ?ν δε γ?νεται τ?ποτα με τα πιο καινο?ρια μοντ?λα.

Gigabyte UEFI BIOS Update!

Η Gigabyte μια? απ? τι? μεγαλ?τερε? και πιο γνωστ?? κατασκευ?στριε? εταιρε?ε? μητρικ?ν καρτ?ν (και ?χι μ?νο) προχ?ρησε πριν λ?γε? ημ?ρε? στην ?κδοση εν?? ανανεωμ?νου, UEFI αυτ? τη φορ?, BIOS για τα μοντ?λα με το Z68 chipset.
Μ?χρι αυτ? τη στιγμ? το νεο BIOS δεν ε?ναι διαθ?σιμο για ?λα τα μοντ?λα αλλ? το πιο πιθαν? ε?ναι ?τι θα αναβαθμιστο?ν ?λε? οι μητρικ?? με Z68.
Το UEFI ε?ναι βασικ? ο αντικαταστ?τη? του BIOS που γνωρ?ζαμε μ?χρι σ?μερα με τη διαφορ? ?τι πλ?ον γ?νεται διαδραστικ? (μπορο?με πχ να χρησιμοποι?σουμε ποντ?κι για να κ?νουμε τι? αλλαγ??), αναλ?γω? το μοντ?λο τη? μητρικ?? μπορε? να μα? παρ?χει ακ?μη και 3d απεικ?νιση του μηχαν?ματο? ?στε να ?χουμε ?μεση πρ?σβαση σε κ?θε υποσ?στημα με ?να κλικ εν? στα πλεονεκτ?ματα συγκαταλ?γεται η δυνατ?τητα εκκ?νηση? απ? δ?σκο >= 2ΤΒ καθ?? και η ταχ?τερη εκκ?νηση του συστ?ματο?.
Χθε? προχ?ρησα με επιτυχ?α στην αναβ?θμιση τη? μητρικ?? μου GA-Z68AP-D3 rev. 2.0 στην ?κδοση Ua5 και οι εντυπ?σει? ?σο αφορ? τουλ?χιστον το χρ?νο εκκ?νηση? ε?ναι ?κρω? θετικ??. Τ?ρα μ?νει να δω αναλυτικ? τι? ρυθμ?σει? που προσφ?ρει και αν υπ?ρχει κ?τι νεο ? διαφορετικ? σε σχ?ση με αυτ? που ε?χα συνηθ?σει.
Τ?λο? δεν μπορε?τε να αναβαθμ?σετε με τον παραδοσιακ? τρ?πο μ?σω windows [@BIOS] ? μ?σω Q-Flash αλλ? θα πρ?πει να δημιουργ?σετε ?να bootable flash drive και να εκκιν?σετε σε Dos περιβ?λλον ?που και θα τρ?ξετε το πρ?γραμμα για το φλασ?ρισμα του ν?ου BIOS.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! 
ΔΕ ΦΕΡΩ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ BIOS/ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΑΣ, ΑΝ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΣΕΙ ΤΟ FBI Η ΑΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ! :P
1. Ακολουθ?στε τον οδηγ? που θα βρε?τε ΕΔΩ για να φτι?ξετε ?να bootable usb stick.
2. Κατεβ?στε το νεο UEFI BIOS που αντιστοιχε? στη μητρικ? σα? εφ?σον αυτ? ε?ναι διαθ?σιμο στον επ?σημο δικτυακ? τ?πο τη? Gigabyte. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ REVISION ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΑΣ!
3. Αφο? ολοκληρωθε? η διαδικασ?α δημιουργ?α? του μ?σου εκκ?νηση? και ?χετε κατεβ?σει το BIOS αποσυμπι?στε το σε κ?ποιο σημε?ο στο δ?σκο σα?. 
Θα δε?τε 3 διαφορετικ? αρχε?α:
-autoexec.bat (περι?χει την εντολ? για αυτ?ματο φλασ?ρισμα με την εκκ?νηση του υπολογιστ?, με β?ση κ?ποιε? αναφορ?? για προβλ?ματα θα πρ?τεινα να αγνο?σετε το εν λ?γω αρχε?ο)
-Z68APD32.UA5 (αυτ? ε?ναι το BIOS στη δικ? σα? περ?πτωση αν ?χετε διαφορετικ? μητρικ? το ?νομα θα διαφ?ρει)
-FLASHEFI.EXE (το εργαλε?ο που θα τρ?ξουμε για το φλασ?ρισμα)
4. Αντιγρ?ψτε το FLASHEFI.EXE και το BIOS Z68APD32.UA5 στο φλασ?κι χ?μα.
5. Κ?ντε επανεκκ?νηση του υπολογιστ? και μπε?τε στο BIOS, φορτ?στε τα Optimized Defaults και ορ?στε ω? πρ?το μ?σο εκκ?νηση? το φλασ?κι.
6. Αφο? αποθηκε?σετε τι? ρυθμ?σει? το μηχ?νημα θα επανεκκιν?σει σε περιβ?λλον DOS.
Στο command prompt δ?νεται την εντολ? FLASHEFI Z68APD32.UA5 (το BIOS θα ?χει διαφορετικ? ?νομα στην περ?πτωσ? σα? εκτ?? και αν ?χετε την GA-Z68AP-D3 rev. 2.0 μητρικ?. Αλλ?ξτε το δε?τερο μ?ρο? τη? εντολ?? αν?λογα με το ?νομα του αρχε?ου που αντιστοιχε? στο δικ? σα? BIOS).
7. Κατ? τη δι?ρκεια του φλασαρ?σματο? ΜΗΝ πατ?σετε καν?να πλ?κτρο, μην αποσυνδ?σετε την τροφοδοσ?α και μην τραβ?ξετε το φλασ?κι. ?ταν ολοκληρωθε? η διαδικασ?α ?να μ?νυμα θα σα? ενημερ?νει ?τι πρ?πει να απενεργοποι?σετε τον υπολογιστ? σα?, να βγ?λετε το καλ?διο ρε?ματο? απ? το τροφοδοτικ? και να ξεκιν?σετε και π?λι το μηχ?νημα.
8. Αν ?λα ?χουν γ?νει σωστ? θα βρεθε?τε με νεο BIOS και θα πρ?πει να ρυθμ?σετε εκ ν?ου τη σειρ? εκκ?νηση?, ενεργοπο?ηση SMART, AHCI mode κλπ.
9. ?σω? απαιτηθε? η εκ ν?ου εγκατ?σταση κ?ποιων drivers.

Για ?λλη μια φορ? μην επιχειρ?σετε την αναβ?θμιση αν δεν υπ?ρχει ιδια?τερο? λ?γο? ? αν δεν ε?στε σ?γουροι για το τι κ?νετε. Αν και τ?ρα πλ?ον με την τεχνολογ?α Dual Bios ο κ?νδυνο? καταστροφ?? ελαχιστοποιε?ται καλ? ε?ναι να προσ?χουμε για να ?χουμε.
Τ?λο? δεν προτε?νεται η αναβ?θμιση σε O/C enthusiasts καθ?? κ?ποιε? εξειδικευμ?νε? λειτουργ?ε? ? ρυθμ?σει? ενδ?χεται να μην δουλε?ουν σωστ?. Αρχ? ε?ναι ακ?μα οπ?τε λογικ? στου? επ?μενου? μ?νε? θα υπ?ρξει κ?ποια αναβ?θμιση.

iPhone 4 Proximity Sensor fail..

Πρ?σφατα αναγκ?στηκα να αλλ?ξω την οθ?νη και το π?σω καπ?κι απ? το iPhone 4 αφο? ?πειτα απ? μια ατυχ? πτ?ση στο πεζοδρ?μιο το digitizer μα? ?φησε χρ?νου?. ?πω? και να ?χει ?ταν μια καλ? ευκαιρ?α να αλλ?ξω και χρ?μα. Προτ?μησα το λευκ? μια? και το ?βλεπα σε φ?λου? και γνωστο?? και οπτικ? ε?ναι πολ? πιο ?μορφο.
Κ?που εδ? ?μω? ξεκιν?νε και τα προβλ?ματα.. Η οθ?νη που παρ?γγειλα παρ?τι χαρακτηριζ?ταν ΟΕΜ ποι?τητα? (εφ?μιλλη με την μαμ? δηλαδ?) ?χει ?να σημαντικ? προβληματ?κι (κ?τι που αναφ?ρουν και πολλο? χρ?στε? με μη γν?σιε? οθ?νε?). Συγκεκριμ?να το μα?ρο φιλμ?κι που καλ?πτει τον αισθητ?ρα εγγ?τητα? και φωτ?? δεν ε?ναι τ?σο σκοτειν? ?σο θα ?πρεπε με αποτ?λεσμα να περν?ει στον αισθητ?ρα περισσ?τερο φω? απ? το κανονικ? και ?τσι δεν λειτουργε? σωστ?. 
Αποτ?λεσμα; ?ταν πα?ρνει? ? σε πα?ρνουν τηλ?φωνο πολλ?? φορ?? μπορε? να ενεργοποιηθε? η σ?γαση μικροφ?νου με την επαφ? τη? οθ?νη? στο δ?ρμα καθ?? ο οθ?νη δεν σβ?νει ?πω? θα ?πρεπε και ο συνομιλητ?? δεν ακο?ει τ?ποτα. 
?χουμε δυο (τρει?) λ?σει? π?νω σε αυτ? το θ?μα αφο? ?φαγα ?λο το ιντερνετ αναζητ?ντα? λ?ση ?ταν πολλο? φ?λοι δεν με ?κουγαν ?ταν του? μιλο?σα:
Η πρ?τη λ?ση ε?ναι απλ? (σχετικ?), λ?νουμε π?λι το κινητ? [δεν ?παιζε στην περ?πτωσ? μου να λ?σω π?λι ~25 β?δε? και να το ξανακ?νω κομμ?τια] και β?ζουμε ?να κομμ?τι μονωτικ?? ταιν?α? στην οθ?νη π?νω απ? το ακουστικ? κ?νοντα? τι? απαρα?τητε? τρ?πε? ?στε να περν?ει ελ?χιστο φω? στον αισθητ?ρα.
Δε?τερη και πιο απλ? ?σω? λ?ση ε?ναι να κ?νουμε JB το κινητ? με το Absinthe (?σο αφορ? την ?κδοση 5.1.1 του iOS) και να περ?σουμε το προγραμματ?κι CallLock απ? Cydia. Προσωπικ? συν?ντησα ?να θ?μα και π?λι καθ?? υπ?ρχει ?λεγχο? απ? το Cydia ?σο αφορ? τη συμβατ?τητα των εφαρμογ?ν με την εκ?στοτε ?κδοση του iOS και δεν με ?φηνε να το εγκαταστ?σω.. Μικρ? β?βαια το κακ? καθ?? το βρ?κα μ?σω ?νο? ?λλου repository και η δουλει? ?γινε. Τ?ρα κ?θε φορ? που καλ? ? με καλο?νε η οθ?νη κλειδ?νει αυτ?ματα!
Τ?λο? υπ?ρχει και η μπακαλ?στικη λ?ση του Home button ?στε να μπα?νει η κλ?ση στο παρασκ?νιο αλλ? και π?λι δεν ξ?ρω τι μπορε? να πατηθε? κατ? τη δι?ρκεια τη? συνομιλ?α? οπ?τε δεν το συνιστ?.

Talk&Drive VS User

T&D-Πε?τε μου παρακαλ? το ?νομα του Δ?μου
User-Νεοχ?ρι (?ρτα?)
T&D-Πε?τε μου παρακαλ? το ?νομα τη? οδο?
User-Ζμπλατε?α!!